Komunikat Nr 05/2023 z dnia 27.11.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
Komunikat Nr 05/2023 z dnia 27.11.2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Szanowni Państwo,

 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że z uwagi na obniżoną jakość wody dostarczanej z wodociągu publicznego Stacji Uzdatniania Wody Zamienie (zwanej dalej SUW Zamienie) w terminie od 15.09.2023 r. do 09.11.2023 r., Odbiorcom pobierającym wodę z SUW Zamienie przysługuje z tego względu stosunkowe obniżenie należności z tytułu dostawy wody we wskazanym okresie w wysokości 4 %.

Wskazana wyżej obniżka w wysokości 4 % zostanie obliczona indywidualnie dla każdego Odbiorcy, któremu przysługuje obniżenie należności za wodę i uwzględniona jako nadpłata w najbliższej fakturze korekcie lub będzie uwzględniona od razu w fakturze, stosownie do postanowień zawartej umowy na dostawę wody. Kwotowa wartość obniżki zostanie obliczona w oparciu o wystawioną wcześniej dla danego Odbiorcy fakturę lub w fakturze bieżącej, obejmującą okres dostawy wody o obniżonych parametrach, tj. okres od 15.09.2023 r. do 09.11.2023 r.

 Obniżka przysługuje wszystkim Odbiorcom pobierającym wodę z SUW Zamienie i zostanie naliczona przez Zakład bez konieczności składania przez Odbiorców jakichkolwiek wniosków czy zgłoszeń w tym zakresie. 

Wskazana wyżej wartość obniżki w wysokości 4% została obliczona przez Zakład w oparciu o stopień pogorszenia jakości dostarczonej wody (w porównaniu do parametrów wody zdatnej do spożycia) i uwzględnia zarówno liczbę parametrów odbiegających od normy, tj. niezgodność 2 na 85 parametrów, jak również stopień niezgodności danego parametru z normą. W związku z koniecznością zagwarantowania każdemu z Odbiorców obniżki uwzględniającej faktyczną ilość zużytej przez danego Odbiorcę wody o pogorszonej jakości, wartość obniżki wyrażona została w skali procentowej. Jak wskazano wyżej, obniżka w wysokości 4% zostanie następnie przez Zakład obliczona kwotowo na podstawie faktury danego Odbiorcy obejmującej okres od 15.09.2023 r. do 09.11.2023 r.

 Jednocześnie Zakład informuje, że Odbiorca, któremu przysługuje obniżenie należności i który zamiast zaliczenia nadwyżki na poczet należności z kolejnej faktury chce otrzymać zwrot nadpłaty, proszony jest o złożenie wniosku o zwrot nadpłaty. We wniosku należy podać formę w jakiej Odbiorca chce otrzymać zwrot nadpłaty, w tym numer rachunku bankowego, jeżeli zwrot ma nastąpić w formie przelewu. W przypadku złożenia wskazanego wniosku, nadpłata zostanie Odbiorcy zwrócenia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

 

Z poważaniem,

z up. Wójta

Małgorzata Komuda - Ołowska

Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej

 w Mińsku Mazowieckim

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry