O nas

Dnia 30 kwietnia 2003 roku Uchwałą Nr VI/56/2003 Rady Gminy w Mińsku Mazowieckim został utworzony samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.
Zakład jest wydzieloną jednostką organizacyjną gminy Mińsk Mazowiecki.
Zakładem kieruje, zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor powoływany i odwoływany przez Wójta Gminy.

Zakład ma swoją siedzibę w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14.

Biuro zakładu jest czynne:
1.    w poniedziałki: 8.00 – 17.00
2.    wtorek – czwartek: 8.00 – 16.00
3.    piątek: 8.00 – 15.00

Przedmiotem działania Zakładu jest świadczenie usług komunalnych z zakresu użyteczności publicznej należących do zadań własnych gminy. Zadania te obejmują w szczególności sprawy:

1) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji sanitarnej, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,

2) utrzymywania w stałej sprawności technicznej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w użytkowaniu w Zakładzie, sprawowanie nadzoru technicznego i sanitarnego nad tymi urządzeniami,

3) produkcji i sprzedaży ciepła dla lokalnych odbiorców, dostawa ciepłej wody użytkowej do lokali mieszkalnych,

4) naliczanie i pobór opłat za dostawę zimnej oraz ciepłej wody i odprowadzenie ścieków, wód opadowych oraz roztopowych, a także energii cieplnej,

5) remontów, napraw, budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

6) utrzymywania zieleni, zadrzewień, czystości i porządku w gminie,

7) prowadzenia cmentarza w Ignacowie,

8) bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych, ulic, placów na zlecenie zarządcy drogi,

9) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

10) odbieranie wód opadowych i roztopowych, a w szczególności:

     a. utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej,

     b. przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,

     c. remonty kapitalne i modernizacja sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej,

    d. budowa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej.

W strukturze organizacyjnej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim wyodrębnione są następujące Referaty równorzędne wobec siebie:
o    referat eksploatacyjno - techniczny,
o    referat ds. utrzymania dróg i usług komunalnych,
o    referat ekonomiczno - administracyjny.

Wzajemne powiązania referatów przedstawia schemat organizacyjny Zakładu  stanowiący załącznik do Regulaminu organizacyjnego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.
Zakresy czynności dla pracowników ustala Dyrektor Zakładu.

GZGK w Mińsku Mazowieckim zatrudnia 25 osób:

 • ­    Dyrektor Zakładu mgr inż. Małgorzata Komuda - Ołowska
 • ­    Zastępca Dyrektora Zakładu/Kierownik mgr inż. Krzysztof Zawadzki
 • ­    Główna Księgowa mgr Ewa Galas
 • ­    Starszy księgowy Teofila Cieślik
 •     Starszy księgowy mgr Magdalena Michałowska
 • ­    Samodzielny referent ds. ewidencji i rozliczeń mgr Karolina Bajszczak, Ewa Jackiewicz
 • ­    Referent ds. komunalnych  inż. Beata Strojek
 • ­    Referent ds. technicznych  mgr Agnieszka Wtyrykus
 •     Pomoc administracyjna Magdalena Jedynak
 • ­    Inżynier utrzymania ruchu  mgr inż. Andrzej Bartoszewski
 • ­    Inkasent – Hubert Żelazowski, Mariusz Sibilski
 • ­    Starszy Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych – Ryszard Wieczorek, Jerzy Sibilski,  Mirosław Wieczorek,
 • ­    Konserwator urządzeń wodno-kanalizacyjnych – Łukasz Szczygielski,
 • ­    Kierowca-operator maszyn specjalnych – Hubert Godlewski, Krzysztof Rokicki, Andrzej Wąsik, Dariusz Główka, Józef Jackiewicz, Sylwester Pachnik,
 •     Starszy robotnik- robotnik drogowy:  Kamil Standziak,
 •     Robotnik drogowy: Stanisław Dziugieł.

 
Statut Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim do pobrania: http://edziennik.mazowieckie.pl/legalact/2024/3575/ lub klikając poniższy załącznik pobierz
Regulamin organizacyjny Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim  do pobrania: BIP Urzędu Gminy Mińsk Mazowieci / Zarządzenia Wójta

Załączniki1 plik(i)
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry