Historia

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej powstał w 2003 roku wraz z dniem 30 kwietnia Uchwałą Nr VI/56/2003 Rady Gminy w Mińsku Mazowieckim.

Zakład to wydzielona jednostka organizacyjna Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zadania GZGK w Mińsku Mazowieckim obejmują sprawy dotyczące:

 • ­wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
 • ­utrzymywania w stałej sprawności technicznej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w administracji zakładu, sprawowanie nadzoru technicznego i sanitarnego nad tymi urządzeniami,
 • ­naliczanie i pobór opłat za dostawę wody i odprowadzenie ścieków,
 • ­remontów, napraw, budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • utrzymywania zieleni, zadrzewień, czystości i porządku w gminie,
 • prowadzenia cmentarza w Ignacowie,
 • ­bieżące utrzymanie, remonty i naprawy dróg gminnych, ulic, placów na zlecenie zarządcy drogi,
 • ­zajmuje się administracją lokali socjalnych i komunalnych,
 • ­świadczenie innych usług komunalnych zaspokajające potrzeby mieszkańców.

W skład majątku Gminy Mińsk Mazowiecki, którym zarządza GZGK wchodzi:

 • SUW (Stacja Uzdatniania Wody) w Królewcu, Zamieniu, Janowie,
 • przepompownia wody w Grębiszewie,
 • oczyszczalnie w Janowie i Brzózem,
 • budynek mieszkalny wielorodzinny w Janowie,
 • cmentarz komunalny w Ignacowie. 

SUW KRÓLEWIEC

Z dniem 27 października 1962 r. zapadła decyzja o zatwierdzeniu zasobów ujęcia wody podziemnej dla wsi Królewiec-Arynów w powiecie mińskim. W roku 1967 pobrano próbkę wody ze studni Arynów w celu wykazania stopnia zanieczyszczenia. Badanie bakteriologiczne wykazało znaczne zanieczyszczenie żelazem i manganem oraz wysoką barwę, co uniemożliwia wykorzystanie tej do wody do potrzeb spożywczych i picia. Zalecono następującą koncepcję uzdatniania :

 • ­Napowietrzanie
 • Filtrację z szybkością 10m/h przez złoże żwirowe o uziarnieniu 0.8-1.4 mm

­    Dnia 5 stycznia 1969r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Mińsku Mazowieckim wydał pozwolenie wodno-prawne dla studni Arynów-Królewiec.

W roku 1977 zapadła decyzja nr 72/76, która usprawniała do podjęcia działalności gospodarczej związanej z eksploatacją wody podziemnej stosownie do postanowień Uchwały Nr 64 R.M. z dnia 1.04.1969 r. w sprawie ustalania zasobów wód podziemnych przy podejmowaniu działalności inwestycyjnej związanej z eksploatacją tych wód /M.P. Nr 15, poz. 112/.

W 1985 roku Zespół Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych opracował operat wodno-prawny na pobór wód podziemnych, odprowadzanie popłuczyn oraz eksploatację urządzeń związanych z poborem wody i odprowadzeniem popłuczyn dla wodociągu wiejskiego celem pokrycia zapotrzebowania na wodę. Ujęcie wody dla wodociągu Arynów-Królewiec stanowiły dwie studnie wiercono-podstawowa i awaryjna. Były one zlokalizowane w pobliżu stacji wodociągowej. Obydwie studnie zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę ‘’Wodrol’’ w Pruszkowie. Studnia podstawowa ma głębokość 58m, a studni awaryjnej 65m.

Studnia nr 3 zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 260/2. Jest to studnia zwiększająca wydajność całego ujęcia do wydajności 70 m³/h (obecna wydajność ujęcia wynosi 35 m³/h).

Stan na rok 2022 wynosi : 3 studnie.

Budynek stacji wodociągowej w Królewcu to obiekt wolnostojący, parterowy, nie posiadający piwnicy w konstrukcji tradycyjnej murowanej z bloczków gazobetonowych.

SUW ZAMIENIE

Studnia nr 1 obecna na terenie wsi Zamienie została wykonana przez Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową z Mińska Mazowieckiego w okresie marzec-kwiecień 1986r.

W 1994 roku opracowano aneks do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ‘’B’’ dla studni nr 1 w związku z planowanym podłączeniem do studni, która dotychczas zaopatrywała Szkołę Podstawową w Zamieniu, wodociągu wiejskiego ‘’Zamienie’’. Celem dokumentacji było zwiększenie zasobów ujęcia, które z dniem 17 czerwca danego roku wynosiło 35 m³/h przy S=2.5 m.

W 1996 roku wydano aneks stanowiący integralną część Projektu Hydrogeologicznego na budowę studni nr 2 na terenie Szkoły w miejscowości Zamienie, która przeznaczona jest dla wodociągu wiejskiego i będzie eksploatowana jako studnia podstawowa w ramach wodociągu grupowego dla wsi: Zamienie, Podrudzie i Maliszew. W dniach 04.03.96 r. i 05.03.96 r. Państwowa Terenowa Inspekcja sanitarna w Mińsku Mazowieckim pobrała próby wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej. Dane badania wykazały niewielką ponadnormatywność żelaza i manganu. Toteż woda ta powinna być poddana procesowi uzdatniania za sprawą urządzeń uzdatniających, które szkoła w Zamieniu posiada w postaci odżelaziacza i odmanganiania. Studnia nr 2 została wykonana przez Zakład Robót Hydrogeologicznych – Jacek Warnicki Warszawa, w okresie styczeń – marzec 1996r.

W roku 1997 zapadła decyzja odnośnie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych o zatwierdzonych zasobach wodnych w kat. B oraz eksploatację urządzeń wodnych pracujących dla potrzeb wodociągu wiejskiego ‘’Zamienie’’. Wodociąg wiejski ‘’Zamienie’’ obejmować będzie swoim zasięgiem siedem miejscowości położonych w gminie Mińsk Mazowiecki: Zamienie, Wólka Iłówiecka, Maliszew, Grębiszew, Podrudzie, Kluki i Józefów. Natomiast w 2005 roku Operat wodnoprawny oprócz wyżej wymienionych miejscowości zawarł również Iłówiec, Grabinę, Prusy, Gamratkę i Tartak.

Budynek stacji uzdatniania wody został dobudowany do istniejącej remizy strażackiej OSP w Zamieniu.

Toteż zgodnie z Operatem wodnoprawnym ujęcie wód podziemnych w miejscowości Zamienie zlokalizowane jest na działce o numerze ewidencyjnym 296/4, która jest własnością Gminy Mińsk Mazowiecki i jest w użytkowaniu Szkoły Podstawowej w Zamieniu. Natomiast Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 921/4 obrębu Zamienie, której właścicielem jest Gmina Mińsk Mazowiecki i jest w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Zamieniu.  

SUW JANÓW

W roku 1982 r. na podstawie Dokumentacji  hydrologicznej w kat. ‘’C’’ ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych na terenie Państwowego gospodarstwa rolnego Janów gm. Mińsk Mazowiecki, która została zatwierdzona przez Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach dnia 09.02.1973 r. Nr doc. 54/77 zostało wykonane ujęcie wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na terenie gospodarstwa rolnego w Janowie. Woda pochodząca z dokumentowanej studni przeznaczona będzie do celów hodowli, gorzelni, sadownictwa oraz potrzeb socjalno-bytowych pracowników PGR.

Stacja Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Janów w gminie Mińsk Mazowiecki służyła zaspokajaniu potrzeb bytowych ludzi i zwierząt, potrzeb gospodarczych i przemysłowych zakładów na terenie gminy, podlewania zieleni oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego.

SUW Janów był wybudowany w konstrukcji murowanej tradycyjnej, posadowiony na fundamentach, ławach żelbetowych.  Zestawienie pomieszczeń wygląda w następujący sposób : korytarz, pomieszczenie socjalne, chlorownia, przedsionek WC, łazienka, agregatornia oraz hala technologiczna.

W ciągu roku 2016 doszło do powstania wielu projektów mających na celu przebudowę oraz rozbudowę SUV-u w Janowie. M.in. powstał projekt mający na celu włączenie kanału odpływowego do istniejącego kanału około 7,5 m od istniejącego odstojnika (studzienka nr S6). Następnie będzie on przebiegał przez działki 321, 315/6 i zakończony będzie prefabrykowanym i umocnionym wylotem do zbiornika wodnego na działce 315/4. Dany kanał będzie odprowadzał tylko wody popłuczne ze stacji uzdatniania wody, z pominięciem odpływu z osiedlowej oczyszczalni ścieków.  

W 2016 r. opracowano projekt przebudowy ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody do wykorzystania maksymalnej wydajności źródła wynoszącej 53 m³/h (istniejący układ posiadał wydajność 30 m³/h), przy zachowaniu przemiennej pracy studni głębinowych o numerach 3 i 4.

Podczas uzdatniania wody w procesie filtracji na złożach piaskowych i katalitycznych na złożu filtracyjnym zostaną zatrzymane osady tlenków żelaza i manganu. W procesie płukania filtrów powstaną ścieki popłuczne, które zostaną ujęte i będą odprowadzane do odstojników osadu. Następnie sklarowane wody popłuczne po sedymentacji zostaną odprowadzone poprzez istniejący kanał wód popłucznych wylotu do rzeki Srebrnej.

W projekcie układ technologiczny składa się z danych elementów:

 • Ujmowanie wody za pomocą istniejącej studni głębinowej,
 • Napowietrzanie i odpowietrzanie wody,
 • Dwustopniowa filtracja pospieszna na filtrach ciśnieniowych ze złożem katalitycznym,
 • Chlorowanie wody (tylko awaryjnie),
 • Gromadzenie wody uzdatnionej w zbiornikach retencyjnych (3x75 m³ + 2x100 m³),
 • Pompowanie wody za pomocą zestawu pompowego II stopnia,
 • Płukanie filtrów za pomocą wydzielonej pompy płucznej i dmuchawy.

W 2017 roku został zatwierdzony projekt dotyczący budowy nowego kanału odpływowego z SUW w Janowie na dz. 232/1, 315/4, 315/6, 321. Ponieważ kanalizacja sanitarna jest budowlą podziemną, sposób wykorzystania terenu po wybudowaniu przedmiotowej inwestycji praktycznie nie ulega zmianie. Powierzchnia w rzucie obiektu budowlanego wyniesie około 23,5m².

Po dokonaniu przebudowy SUW w roku 2018 dokonano badań wody, w których stwierdzono, że w zakresie oznaczanych parametrów woda spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz.2294). Stacja pracuje i utrzymuje wymagane przepisami parametry wody.

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW JANÓW

Inwestorem danej oczyszczalni była Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy w Lublinie. Projekt na jej budowę powstał w marcu 1999 roku. Uwzględniając bliskie położenie terenów zamieszkanych oraz szkoły, zastosowano oczyszczalnię bezobsługową działająca samoczynnie, z urządzeniami częściowo zagłębionymi, przez co jest to estetyczniejsze i nieuciążliwe dla otoczenia. Dodatkowo oczyszczalnia będzie oddzielona od otoczenia zielenią średnią i wysoką.

OCZYSZCZALNIA BRZÓZE

W 2010 roku została wydana „Informacja o wyborze oferty na realizację zadania – budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Brzózem w gminie Mińsk Mazowiecki” zgodnie, z którą przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe „ZAMBET” S.A. zostało wybrane do wykonania danego zadania oraz do budowy  oczyszczalni ścieków pod nazwą „Oczyszczalnia Bioekol Mini 50”.

Decyzją z dnia 3 października 2011 r. Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim udzieliło dla Gminy Mińsk Mazowiecki, dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Brzózem, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, jakim jest wprowadzenie ścieków bytowych do wód rzeki Długiej. Pozwolenia tego udzielono na czas określony, tj. do dnia 30 września 2021 r.

W roku 2021 Gmina Mińsk Mazowiecki złożyła wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Dębem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, a dokładniej na wprowadzanie ścieków bytowych pochodzących z biologicznej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Brzózem zlokalizowanej na dz. 502/1 w Brzózem istniejącym wylotem do rzeki Długa.

Dnia 31 stycznia 2022r. decyzją Nr 32/2022 udzielono Gminie Mińsk Mazowiecki, przy ul. Chełmońskiego 14, dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Brzózem, przy ul. Szkolnej 20, pozwolenia wodnoprawnego na wyżej opisaną usługę wodną. Opisane ścieki bytowe to wyłącznie te powstające z ludzkiego metabolizmu ze Szkoły Podstawowej oraz dodatkowo z funkcjonowania gospodarstwa domowego. 

CMENTARZ KOMUNALNY W IGNACOWIE

Chcielibyśmy przybliżyć historię wyżej wspomnianej parafii Św. Antoniego z Padwy w Ignacowie, której pierwszym etapem tworzenia było powołanie filii w 1948 roku. Następnie Arcybiskup Metropolita Gnieźnieńsko-Warszawski, Prymas Polski, Stefan Wyszyński dekretem z 10 grudnia 1949 roku erygował parafię w Ignacowie p.w. św. Antoniego Padewskiego, z części parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim i św. Anny w Jakubowie.

Nad rozwojem parafii działano prężnie oraz nieustannie. Dzięki pracy księdza proboszcza oraz parafian w 1953 roku możliwe było spełnienie ich marzeń o posiadaniu dzwonów i własnego cmentarza. Na ten cel wydzielono 3 ha z PGR Ignaców.

Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w 1989 r. umożliwiła odtworzenie samorządu terytorialnego wzorowanego na przedwojennej tradycji. Od 1 stycznia 1999 r. w związku z trójszczeblową strukturą samorządu terytorialnego powstał samorząd gminny i cmentarz w Ignacowie stał się własnością Gminy Mińsk Mazowiecki na mocy ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (art.2 ust.1).

Prowadzenie cmentarza od roku 2003 r. należy do zadań Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

CMENTARZ EWANGELICKI

Na obszarze Ziemi Mińskiej między wsiami Arynów i Królewiec położony jest również niezwykły zabytek, którym jest cmentarz ewangelicki założony przez kolonistów niemieckich zamieszkujących w latach 1845-1939 tereny obecnych wsi Marianka, Królewiec, Tyborów (obecnie gmina Cegłów) i Katarzynów (obecnie gmina Stanisławów). Na jego terenie spoczywają głównie ewangelicy zamieszkujący wieś Królewiec. Do dnia dzisiejszego pozostały tam 3 nagrobki. W roku 2019 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zajął się uprzątnięciem owego terenu i do dnia dzisiejszego dba o cmentarz ewangelicki.

W listopadzie 2021 roku doszło do zdewastowania jednego z nagrobków Cmentarza Ewangelickiego w Królewcu. Informacja ta została przekazana do UG w Mińsku Mazowieckim oraz zgłoszona lokalnej policji i prokuraturze. Po zakończeniu czynności wyjaśniających (nastąpiło to w grudniu ubiegłego roku), pracownicy GZGK w Mińsku Mazowieckim przywrócili zdewastowane miejsce spoczynku do stanu pierwotnego.

 

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry