Dotacje

Gmina Mińsk Mazowiecki pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację projektu "Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców "

 

Celem głównym projektu jest wdrożenie minimum 4 e-usług publicznych na poziome dojrzałości 3 (dwustronna interakcja) lub wyższym (projekt przewiduje e-usługi także na 4 i 5 poziomie dojrzałości (e-odczyt, e-faktura wraz z płatnością oraz dostępu do rejestrów publicznych na obszarze Mazowsza. Tym samym projekt wpisuje się w cel II. Osi priorytetowej RPO WM „Wzrost e-potencjału Mazowsza” , działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza w ramach Priorytetu inwestycyjnego 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla eadministracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i zdrowia jakim jest zwiększone wykorzystanie e-usług publicznych, albowiem w wyniku realizacji projektu zostaną wdrożone e-usługi publiczne, zautomatyzowane wybrane procesy biznesowe realizowane przez Gminę Mińsk Mazowiecki poprzez wdrożenie 4 e-usług.

Zakres rzeczowy projektu pn. "Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców" koncentruje się na zakupie oprogramowania, licencji i aplikacji niezbędnych do wdrożenia oraz świadczenia e-usług publicznych przy zachowaniu szczególnej uwagi w zapewnieniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz zapewnieniu dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez realizację wytycznych WCAG 2.0. Elementem niezbędnym do uruchomienia oprogramowania i świadczenia e-usług jest zakup sprzętu IT (komputery, UPS, szafa rack, Serwer) w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, a także zakupu niezbędnego sprzętu i wyposażania. Dynamiczny rozwój technologiczny sprawia, iż zastosowanie nowoczesnych narzędzi w funkcjonowaniu gminy staje się koniecznym warunkiem prawidłowego działania i bezpośrednio przedkłada się na efektywność pracy. Celem realizacji  projektu jest poprawa funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim poprzez wdrożenie kompleksowego systemu informatycznego w celu wdrożenia e-usług, który przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług, zwiększenia komfortu odbiorców usług wodno – kanalizacyjnych, w szczególności w zakresie zdalnych odczytów, e-faktur czy łatwiejszych płatności.

 

Wartość projektu: 2 319 780,00

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 886 000,00

Wartość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 508 800,00

Okres realizacji projektu: 01.07.2019 – 31.12.2022

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry