OGŁOSZENIE KANALIZACJA SANITARNA  ul. Ks. A Tyszki Dziękowizna
OGŁOSZENIE KANALIZACJA SANITARNA ul. Ks. A Tyszki Dziękowizna

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, że prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w Dziękowiźnie, zostały zakończone. Nieruchomości znajdujące się w rejonie objętym tym projektem od dnia uzyskania zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej – od 01 grudnia 2023 roku mogą być przyłączane do wybudowanego systemu kanalizacji sanitarnej.

Właściciele nieruchomości znajdujących się w rejonach objętych tym projektem mają obowiązek podłączyć swoje budynki do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie do dnia 31 lipca 2024 roku.

Aby spełnić wszelkie formalności związane z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego i odprowadzenia ścieków należy spełnić poniższe warunki:

  1. Pobrać, wypełnić i złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim (druk do pobrania ze strony GZGK https://ebok.gzgk.pl:444/Home/WzoryDokumentow lub w siedzibie GZGK w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14 pok. 27). Do wniosku należy dołączyć szkic sytuacyjny/ uzgodnienie trasy przyłącza, na aktualnej mapie, sporządzony przez Inwestora.
  1. Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej i uzgodnieniu planu sytuacyjnego budowy przyłącza, należy zgłosić do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zamiar budowy przyłącza kanalizacyjnego co najmniej na 3 dni robocze przed jego rozpoczęciem. Zgłoszenia wykonania robót należy dokonać w formie pisemnej. Druk do pobrania: Zgłoszenie rozpoczęcia robót przyłącza wodociągowego i lub kanalizacyjnego. Więcej informacji pod nr telefonu: (25) 756 25 28, (25) 756 25 27 lub e-mail: sekretariat@gzgk.pl
  1. Wykonać przyłącze kanalizacyjne przez osobę uprawnioną, zgodnie z opracowanym planem sytuacyjnym budowy przyłącza.
  1. Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem ustalić odbiór techniczny ze strony Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.
  1. Po dokonaniu odbioru wykonanego przyłącza przez przedstawiciela GZGK Mińsk Mazowiecki, należy podpisać umowę na odprowadzenie ścieków – pok. 27, tel. kontaktowy: (25) 756 25 28 lub (25) 756 25 27

 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Kierując się ustawowym obowiązkiem podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej apelujemy o podjęcie stosownych działań. Mając na uwadze ochronę środowiska, informujemy iż będziemy monitorować sposób odprowadzania ścieków z poszczególnych nieruchomości oraz likwidację szamb.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry